T6. Th1 28th, 2022

Vấn đề định giá đất hiện nay còn rất nhiều bất cập, cần sớm được khắc phục, đổi

mới để tạo sự minh bạch, công bằng cho người dân, thị trường bất động sản.

Vấn đề này được nhiều đại biểu tham gia thảo luận tại hội thảo về giá đất do

Tổng Cục quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức ngày 13/8 tại

Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Bùi Ngọc Tuấn, Cục trưởng Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất-Tổng Cục quản lý

đất đai cho biết pháp luật về giá đất đã từng bước tiếp cận cơ chế thị trường,

phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, tạo chuyển biến

lớn trong quản lý Nhà nước về đất đai, phát huy nguồn lực đất đai để phát triển

kinh tế-xã hội. Giá đất do Nhà nước quy định theo nguyên tắc nêu trên đã góp

phần tăng nguồn thu cho ngân sách, hạn chế tham nhũng trong quản lý, sử dụng

đất, đồng thời là cơ sở để giải quyết tốt hơn quyền lợi của người dân khi Nhà

nước thu hồi đất.

Tuy nhiên, vấn đề định giá đất đã bộc lộ nhiều bất cập. Cụ thể như nguyên tắc

định giá chưa định lượng được thế nào là “sát” với giá

chuyển nhượng

quyền sử

dụng đất thực tế trên thị trường và chưa làm rõ được thế nào là “trong điều kiện

bình thường,” chưa quy định cụ thể theo mục đích

sử dụng đất

và thời hạn sử dụng

đất. Nguyên tắc này cũng chưa bao hàm những nơi, những loại đất không có giao

dịch về quyền sử dụng đất. Khung giá đất luôn không theo kịp biến động của thị

trường, đặc biệt có nơi khung giá đất chỉ bằng 20% giá thị trường.

Mặt khác, khung giá chỉ quy định theo 3 vùng (đồng bằng, trung du, miền núi) nên

biên độ giữa giá đất tối đa và tối thiểu có khoảng cách lớn (từ 1,5 đến 81 triệu

đồng/m2 đối với đất ở tại đô thị loại đặc biệt). Bảng giá đất tại nhiều địa

phương, nhất là tại các đô thị lớn, vẫn thấp hơn nhiều so với giá đất thị trường

(chỉ bằng khoảng 30-60%).

Ngoài ra, theo các chuyên gia, nhiều vấn đề khác như Nhà nước chưa có cơ quan

định giá chuyên nghiệp mà chủ yếu theo cơ chế hội đồng liên ngành; chưa có hệ

thống quản lý, theo dõi, cập nhật giá đất trên thị trường; số lượng các tổ chức

tư vấn giá đất còn ít, năng lực định giá còn hạn chế… dẫn đến việc xây dựng

bảng giá đất, định giá cụ thể chưa đáp ứng yêu cầu và chưa được thực hiện đồng

đều tại các địa phương.

Ông Olov Farnlvist, chuyên gia cao cấp của Cơ quan lập bản đồ, địa chính và đăng

ký đất Thụy Điển cho rằng Việt Nam cần xác định giá đất thống nhất giữa Trung

ương và địa phương. Việc định giá chủ yếu là hoạt động mang tính địa phương

nhưng đối với định giá hàng loạt thì cần có sự giám sát từ Trung ương để có thể

tiến hành định giá một cách thống nhất. Các giá trị đưa ra trong bảng giá đất

thì cần phải có liên hệ với thị trường, đồng thời có sự tham gia của chính quyền

địa phương và người dân, từ đó hạn chế được khiếu tại tố cáo cũng như nâng cao

chất lượng định giá.

Theo ông Olov Farnlvist, đối với Việt Nam, việc định giá đất nên bắt đầu từ mô

hình đơn giản, nếu không chi phí thu thập tư liệu rất tốn kém, sau đó nếu có

điều kiện thì mới bắt đầu mở rộng mô hình định giá. Nhiều ý kiến cho rằng, giá

đất do Nhà nước quy định phải bảo đảm nguyên tắc theo mục đích sử dụng tại thời

điểm định giá, theo thời hạn sử dụng đất, đồng thời phù hợp với giá đất phổ biến

trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng. Nhiều ý

kiến đề nghị nguyên tắc định giá đất cần bảo đảm tính công khai, minh bạch.

Tại cuộc hội thảo, nhiều nội dung được các đại biểu, chuyên gia thảo luận như

các phương pháp định giá đất; phạm vi, điều kiện áp dụng phương pháp định giá

đất đối với từng loại đất, quy định về khung giá, quy định về xây dựng và ban

hành bảng giá đất, việc áp dụng bảng giá đất; trình tự, thủ tục xây dựng bảng

giá đất; xử lý giá đất tại khu vực giáp ranh; quy định về định giá đất cụ thể;

trình tự, thủ tục và việc áp dụng

định giá đất

cụ thể đối với từng loại đất…/.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.